Din webbläsare stödjs ej längre!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt.

Uppdatera min webbläsare nu

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: april 2022

Vi inser vikten av att skydda användarens integritet och rättigheter när det gäller dataskydd. Internet är ett mycket kraftfullt medium när det gäller överföring av personuppgifter. Av denna anledning åtar sig lastminute.com-gruppen och alla företag som tillhör gruppen ("lm group") att följa gällande lagar om skydd av personuppgifter och säkerhet av desamma, för att garantera en säker, kontrollerad och konfidentiell navigering till användare som besöker och/eller använder webbplatsen och/eller använder vår jämförelsetjänst (hädanefter: "Användare").

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder den och våra tjänster, särskilt:

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

2. Vilka typer av uppgifter samlar vi in och använder?

3. Varför och hur samlar vi in uppgifterna?

4. Vem ser, tar emot och använder uppgifterna och var är det möjligt att göra allt detta?

5. Hur länge sparar vi uppgifterna?

6. Vilka är rättigheterna till dataskydd och hur kan de utövas?

7. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

8. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

9. Information om cookies

10. Integritetsmeddelande för Facebook

11. Uppdatering och tidigare versioner av denna integritetspolicy

 

Detta dokument informerar också användaren om hur han eller hon kan utöva sina rättigheter (inklusive rätten att invända mot en del av den datahantering som utförs av oss). Mer information om rättigheterna och hur de kan utövas finns i följande punkter.

I händelse av att denna integritetspolicy innehåller ett begrepp som inte är specifikt definierat (såsom "Tjänst" eller "Webbplats"), är det underförstått att definitionen av detta begrepp är den som används inom företagets avtalsenliga villkor för tjänsten.

 

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Såsom anges i de allmänna villkoren för användningen av webbplatsen tillhandahålls de tjänster som erbjuds genom denna av Blue SAS, som är webbplatsens ägare. Därför, när termerna "Företag", "vi", "vår" eller "personuppgiftsansvarig" finns i denna integritetspolicy, hänvisar de särskilt till:

Blue SAS, ett företag bildat enligt fransk lag med ordernummer 490 641 354 och med säte på 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrike, som är registeransvarig för användarnas personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy (hädanefter: "Företag", "vi", "vår", "personuppgiftsansvarig").

2. Vilka typer av uppgifter samlar vi in och använder?

När användaren besöker webbplatsen och använder jämförelsetjänsten ("Användare") samlar vi in följande kategorier av personuppgifter:

2.1. Personuppgifter som tillhandahålls av användaren 

 • Personuppgifter som delas med oss, inklusive information i kommentarer, meddelanden som skickas per telefon till vår kundtjänst (där denna tjänst är tillgänglig) eller via sociala medier.

 • I detalj:

  • När en kontakt mellan oss och användaren sker via kundtjänsten  (där denna tjänst är tillgänglig) eller via e-post kan vi samla in: personuppgifter som användaren tillhandahåller när denne ansluter till oss, inklusive namn och användarnamn, telefonnummer, e-postadress.

  • När appen laddas ner och används: Vi samlar inte in personuppgifter direkt från användaren. Det bör dock noteras att viss information kommer att delas med Facebook (se avsnitt 11.2 i denna integritetspolicy). Genom att installera vår applikation intygar användaren att han/hon har läst och accepterat integritetspolicyn och villkoren för applikationen.

De personuppgifter som nämns ovan är, när de begärs, nödvändiga för ett korrekt genomförande av avtalet mellan oss och användaren och för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, utom i de fall där vi är beroende av den registrerades samtycke som rättslig grund för behandlingen och för våra berättigade intressen. Utan dem kanske vi inte kan tillhandahålla alla nödvändiga tjänster.

Det är viktigt att alla personuppgifter som lämnas är korrekta. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att säkerställa att de kontaktuppgifter vi har (inklusive e-postadress) alltid är korrekta.

 

2.2. Personuppgifter som samlas in automatiskt av vår webbplats, per telefon och/eller av tredje part

 • Vi samlar in information om besök på webbplatsen och användarens aktivitet på webbplatsen, såsom enheten och webbläsaren som används, IP-adressen eller domännamnen på de datorer som är anslutna till webbplatsen, adresserna som noterats i URI för de förfrågningar som genomförts, tidpunkten för förfrågningar, den metod som används för att skicka förfrågningar till servern, storleken på filen som erhållits som svar, den numeriska koden som anger status för svaret som ges av servern (framgångsrik, fel, etc.) och andra parametrar som rör operativsystemet och den datormiljö som används, datum och tid för besöket, varaktigheten av besöket, hänvisningswebbplatsen och navigeringsvägen på webbplatsen som rör besöket och interaktionerna på själva webbplatsen, inklusive de tjänster och erbjudanden som användaren är intresserad av. Observera att vi kan koppla denna information till användarens konto.

För mer information om de syften för vilka vi samlar in och använder denna information, se avsnittet om cookies i denna integritetspolicy (9. Information om cookies). Observera att personuppgifter också kan vara kopplade till cookies, t.ex. för att möjliggöra lagring av resesökningar på användarens personliga konto när denne registrerar sig för tjänsten och/eller för att samla in information om hur användaren använder våra produkter och tjänster.

 • Vi kan övervaka samtal till vår kundtjänst (där denna tjänst är tillgänglig) för kvalitetskontroll, analys, personalutbildning och/eller för att skydda oss i händelse av rättsliga tvister. Alla personuppgifter som användaren lämnar under samtalet kommer att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

 • I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan vi få ytterligare information om användaren, till exempel information om bedrägerier och varningar från tredjepartsleverantörer och/eller partner i bedrägeribekämpningssyfte.

 

3. Varför samlar vi in uppgifterna?

Generellt sett använder vi personuppgifter för att tillhandahålla de begärda tjänsterna, ge support till kunder, rapportera viktiga ändringar på vår webbplats och föreslå innehåll och annonser som vi tror kan vara av intresse för användaren. I detalj:

Varför?

A. För att skapa och upprätthålla det avtalsförhållande som upprättats för tillhandahållandet av den begärda tjänsten i alla dess faser och genom eventuell integration och modifiering eller för att svara på en förfrågan från användaren i samband med upprättandet av ett avtal (t.ex. för att svara på tvivel och oro från användaren;). Vi kan använda oss av e-post, telefon eller annan liknande teknik för att meddela information om vårt tillhandahållande av tjänsten, och/eller för att ge användaren förklaringar eller hjälp.

På vilka rättsliga grunder?

För att utföra ett avtal eller för att utföra åtgärder relaterade till ett avtal (dvs. för att tillhandahålla de begärda tjänsterna, och/eller för att ge användaren förklaringar eller hjälp)

 

Varför?

B. Ej tillämpligt 

 

Varför?

C. För att följa lagar, förordningar och efterlevnadskrav och svara på förfrågningar från statliga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som genomför en utredning.

På vilka rättsliga grunder?

För att följa lagen (dvs. att dela personuppgifter med tillsynsmyndigheter)

 

Varför?

D. För att utföra en aggregerad statistisk analys av anonyma grupper, så att vi kan se hur vår webbplats och våra tjänster används och verifiera resultatet av vår verksamhet. 

På vilka rättsliga grunder?

För att fullfölja våra berättigade intressen (dvs. för att förbättra vår webbplats, dess funktionalitet och våra tjänster)

 

Varför?

E. Ej tillämpligt 

 

Varför?

F. Ej tillämpligt

 

Varför?

G. Ej tillämpligt 

 

Varför?

H. För att upprätthålla säkerheten på vår webbplats och våra system samt för att förebygga och upptäcka säkerhetsöverträdelser och andra brott.

På vilka rättsliga grunder?

För att fullfölja våra berättigade intressen (dvs. för att garantera säkerheten på vår webbplats)

 

Varför?

I. För att verifiera efterlevnaden av våra villkor och för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol.

På vilka rättsliga grunder?

För att fullfölja våra berättigade intressen (dvs. i enlighet med våra villkor, för att skydda våra rättigheter i händelse av tvister eller anspråk)

 

Varför?

J. För att anpassa annonser och onlinemarknadsföringsmeddelanden baserat på den information som samlas in genom cookies och som är relaterade till användarens aktivitet på webbplatsen och dennes användning av tjänster och andra webbplatser (för ytterligare information se avsnittet om cookies i denna integritetspolicy).

På vilka rättsliga grunder?

Där användaren ger sitt samtycke (dvs. via cookie-bannern eller via webbläsarinställningarna)

 

Varför?

K. Om det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi övervaka samtal till och från vår kundtjänst för kvalitetskontroll, analys och personalutbildning.

På vilka rättsliga grunder?

För att fullfölja våra berättigade intressen (dvs. för att förbättra vår kundtjänst)

 

Om behandlingen av personuppgifter baseras på berättigade intressen genomför vi en kontroll för att säkerställa att vårt intresse för användningen av uppgifter är berättigat och att användarens grundläggande integritetsrättigheter inte åsidosätts av våra berättigade intressen ("benchmarking"). Mer information om benchmarking går att få genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på [email protected].

 

4. Vem ser, tar emot och använder uppgifterna och var är det möjligt att göra allt detta?

4.1 Kategorier av uppgiftsmottagare

Vi delar personuppgifter, för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, med följande kategorier av mottagare:

 • våra anställda och/eller behöriga medarbetare som tillhandahåller assistans och konsulttjänster inom områdena administration, produkt, juridisk rådgivning, kundtjänst (i förekommande fall) och IT-system, samt den personal som ansvarar för underhållet av vårt nätverk och vår hård- och mjukvaruutrustning; flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, försäkringsbolag, researrangörer och andra parter till vilka det är nödvändigt att överföra personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst som begärs av användaren och/eller kunden och som kommer att fungera som oberoende registeransvariga. Observera att flygbolag, i enlighet med nya bestämmelser som införts i USA och andra länder, är skyldiga att ge tull- och gränsmyndigheter tillgång till flygpassageraruppgifter. Därför kan vi i vissa situationer meddela de behöriga myndigheterna i de länder som ingår i kundens resplan de uppgifter som samlas in om de passagerare som ingår i bokningen, där så krävs enligt lokal lagstiftning;

 • Våra tredjepartstjänsteleverantörer (inklusive andra enheter i lastminute.com-gruppen) som behandlar personuppgifter för vår räkning och under vår ledning för ovanstående ändamål och fungerar som registeransvariga, till exempel de som tillhandahåller IT- och värdtjänster, callcenter och assistans, analytiska och administrativa tjänster, etc.;

 • De sociala plattformar som vi har ett kommersiellt samarbete med, om det uttryckligen begärs av användaren (till exempel vid delning av information som genereras av vår webbplats på sådana plattformar), vid nedladdning vår applikation genom att användaren, genom vår integritetspolicy eller via sociala plattformar samtycker till att vi delar information om onlineaktiviteten med sådana partners även när användaren inte har loggat in på den sociala medieplattformen, eller när sådana kommersiella partners, som ger oss funktionella kapaciteter, efterfrågar upplysningar angående den enhet på vilken applikationen installerades.  Den information som delas kommer att regleras av de sociala mediernas integritetspolicy. De behöriga myndigheterna, om så krävs enligt gällande bestämmelser.

 • behöriga myndigheter och rättsliga myndigheter från tredje part, i de fall när detta är nödvändigt för att verkställa våra användarvillkor och skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller tredje parts rättigheter och egendom;

 • tredje parter som tar emot uppgifterna (t.ex. företagskonsulter, yrkesverksamma inom tillhandahållande av tjänster för förvärvsutredning i skatteärenden ("due diligence", eller som uppskattar värdet och förmågan hos verksamheten), om så är nödvändigt i samband med försäljning av vår verksamhet eller dess tillgångar (i detta fall kommer uppgifterna att meddelas till våra konsulter och till en eventuell köpares konsulter, för att sedan överföras till de nya ägarna).

 

Den fullständiga listan över personer till vilka personuppgifter kan överföras är tillgänglig på vårt lagstadgade säte och kan efterfrågas genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

4.2 Internationell dataöverföring

Behandlingen av användarens personuppgifter kommer att ske på den personuppgiftsansvariges lagstadgade säte (se punkt 1), på lastminute.com-gruppens servrar och på sätena för de andra enheter till vilka uppgifterna kan överföras, i syfte att tillhandahålla tjänster till den personuppgiftsansvarige.

Eftersom vi är ett internationellt reseföretag överför vi även personuppgifter till:

 • Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som erbjuder en adekvat nivå av uppgiftsskydd, såsom Schweiz, i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå som erkänner det skydd som vissa länder erbjuder som adekvat.

 • Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där gällande dataskyddslagar kan ge mindre skydd än lagstiftningen inom EES. Detta inträffar när:

  • vi överför uppgifterna till oberoende registeransvariga som kan behandla uppgifterna utanför EES för att tillhandahålla den tjänst som begärs av användaren;

  • vi kommunicerar uppgifterna till våra tjänsteleverantörer som fungerar som registeransvariga för vår räkning och som kan befinna sig i länder utanför EES, i. När sådana överföringar sker säkerställer vi att detta genomförs i enlighet med denna integritetspolicy och att det styrs av de standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa ett adekvat skydd för registrerade. Våra leverantörer, som fungerar som registeransvariga, kan vara involverade i aktiviteter som att tillmötesgå förfrågningar, tillhandahålla reklam- och marknadsföringstjänster för vår räkning och tillhandahålla supporttjänster via elektronisk kommunikation eller callcenter.

Om användaren vill ha mer information om de skyddsåtgärder som vidtagits är det möjligt att kontakta oss genom att skriva till [email protected]

 

5. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi behåller personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften och utföra de aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy, eller som på annat sätt kommuniceras till användaren, eller så länge som det är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Mer information om lagringstiden finns här:

 

Dokument

E-post till kundtjänst, inklusive användarens förfrågningar/klagomål via e-post

Tidsfrist för bevarande

10 år

Startdatum

Från det datum då e-postmeddelandet skickades

 

Dokument

Rapporter eller klagomål

Tidsfrist för bevarande

10 år

 

DATA SOM SAMLAS IN GENOM TAGGNING

Dokument

Tekniska cookies

Tidsfrist för bevarande

Högst 3 år

Startdatum

Från navigeringsdatumet på vår webbplats

 

Dokument

Icke-tekniska cookies

Tidsfrist för bevarande

Högst 1 år

Startdatum

Från det datum då den registrerade gav sitt samtyckte

 

6. Vilka är rättigheterna till dataskydd och hur kan de utövas?

Det är möjligt att utöva de rättigheter som garanteras i EU-förordning 2016/679 (artiklarna 15-22), inklusive rätten att:

Rättighetens namn

Rätt att ta del av uppgifter

Innehåll

Få bekräftelse på att personuppgifterna finns, få tillgång till innehållet, och få en kopia av uppgifterna.

 

Rättighetens namn

Rätt till genmäle

Innehåll

Uppdatera, rätta och/eller korrigera personuppgifter.

 

Rättighetens namn

Rätt till radering/rätt att bli bortglömd och rätt till begränsning

Innehåll

Begära radering av uppgifter eller begränsning av uppgifter som har behandlats i strid med lagen, inklusive sådana för vilka lagring inte är nödvändig för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller behandlades. Om vi har offentliggjort personuppgifter, har användaren också rätt att begära radering av personuppgifter och antagande av rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera de andra registeransvariga som behandlar personuppgifterna om begäran om radering av länkar, kopior eller reproduktion av sådana personuppgifter.

 

Rättighetens namn

Rätt till uppgiftsportabilitet

Innehåll

Ta emot en kopia av de personuppgifter som lämnats till företaget, för ett avtalsändamål eller med användarens samtycke, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och begära att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Rättighetens namn

Rätt att återkalla samtycke

Innehåll

 I händelse av att vi förlitar oss på användarens samtycke kommer denne alltid att ha möjlighet att återkalla samtycket, även om vi kan ha andra rättsliga grunder för behandlingen av de ovannämnda uppgifterna för andra ändamål.

 

Rättighetens namn

Rätt att när som helst göra invändningar

Innehåll

Rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt i de fall då det inte är nödvändigt att behandla uppgifterna för att uppfylla avtalsmässiga eller rättsliga krav eller där företaget använder sådana uppgifter för direktmarknadsföring .

 

Rättighetens namn

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering

Innehåll

Det är alltid möjligt att begära att en manuell beslutsprocess skall genomföras, att uttrycka sin åsikt eller bestrida beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, om sådana beslut har rättsliga eller andra liknande effekter.

 

Dessa rättigheter kan utövas när som helst på följande sätt:

 • Genom att kontakta oss via e-post på [email protected].

 • Vad gäller riktad onlinereklam och återkallande av samtycke, se avsnittet om cookies i denna integritetspolicy.  

 

Om de ovannämnda rättigheterna utövas enligt GDPR kommer vi att följa användarens begäran med hänsyn till de personuppgifter som innehas av alla företag som tillhör lastminute.com-gruppen.

 

Rättigheter som rör personuppgifter kan begränsas i vissa situationer. Om vi till exempel genom att uppfylla denna begäran skulle avslöja en annan persons personuppgifter, eller om det finns rättsliga krav eller tvingande legitima skäl, kan vi fortsätta att behandla de personuppgifter som vi har ombetts att radera.

Användaren har också rätt att invända om han/hon anser att personuppgifterna har hanterats felaktigt. Vi uppmanar användaren att kontakta oss först, men det är hans/hennes rätt, i den mån denna rätt gäller för det aktuella fallet, att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten med ansvar för dataskydd.

 

7. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige som avses ovan är:

Blue SAS, ett bolag bildat enligt fransk lag med säte på 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrike (R.C.S nr 490 641 354)

 

8. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud nås på följande adresser:

[email protected] 

75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrike

 

9. Information om cookies

För mer information om cookies, se vår cookiepolicy.

 

10. Integritetsmeddelande för Facebook

10.1. Anpassad Facebook-publik – Facebook Pixel

Vi använder återmarknadsföringsfunktionen ”anpassad målgrupp” i Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025 eller, om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Denna funktion gör det möjligt för oss att visa användare som besöker vår webbplats intressebaserade annonser när de besöker Facebook ("Facebook-annonser") och att analysera dessa Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningssyften, för att optimera framtida annonser. Detta gör att vi kan föreslå mer relevanta annonser.

För detta ändamål använder vi den så kallade Facebook-pixeln på vår webbplats.

När en användare besöker vår webbplats och utför en åtgärd aktiverar och rapporterar Facebook-pixeln den åtgärden. På detta vis får vi veta när en användare har vidtagit en åtgärd efter att ha tittat på vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå samma användare igen med hjälp av den anpassade målgruppen. Dessa pixlar låter oss därmed spåra ditt beteende efter att du har omdirigerats till vår webbplats genom att klicka på Facebook-annonsen. På detta vis får vi veta när en användare har vidtagit en åtgärd efter att ha tittat på vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå samma användare igen med hjälp av den anpassade målgruppen.

Det blir därmed möjligt för oss att mäta effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningssyften. De uppgifter som samlas in på detta sätt är anonyma, det vill säga att de inte tillåter oss att se enskilda användares personuppgifter. Dessa uppgifter lagras och behandlas dock av Facebook, vilket är anledningen till att vi informerar våra användare om detta, baserat på vår kunskap om situationen. Facebook kan länka denna information till användarens Facebook-konto och även använda den för att fullfölja sina egna marknadsföringsändamål, i enlighet med Facebooks datapolicy  https://en-us.facebook.com/policy.php. Sådana uppgifter kan tillåta Facebook och dess partners inom eller utanför Facebook. En cookie kan också lagras på användarens dator för dessa ändamål.

10.2. Facebook SDK

I vår applikation använder vi Facebook Software Development Kit (SDK). Facebook SDK levereras och drivs av Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA eller, om användaren är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Genom denna integration kan vi ansluta olika Facebook-tjänster till vår applikation (dvs. Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Access via SDK, Facebook Account Kit, Facebook Sharing, Facebook Graph API och Facebook App Events).

Specifikt har vi kopplat följande Facebook SDK-tjänster till vår applikation:

Logga in med Facebook: För att ge användaren möjlighet att registrera sig eller logga in via sitt Facebook-konto

Facebook App Events: För att förstå hur personer agerar inom vår applikation och för att mäta effektiviteten av annonser på användarens mobilapplikation. Vi använder denna tjänst för att utvärdera omfattningen av våra reklamkampanjer och användningen av Facebook SDK. Facebook ger oss bara en aggregerad analys av beteendet hos användare av vår applikation.

Eftersom vår applikation är länkad till Facebook SDK-tjänsterna måste vi dessutom följa Facebooks policyer, som kräver att vi delar följande användardata med Facebook när applikationen laddas ner, även när användaren inte har loggat in på den sociala plattformen:

 • anonyma onlineidentifierare.

 • information som bekräftar nedladdningen av vår applikation;

 • typ av enhet som användes för att ladda ner applikationen;

 • enhetens modell;

 • geografiskt område;

 • tidszon;

 • nätresursleverantör för internet;

 • enhetens skärmstorlek och definition;

 • enhetens processorkärna;

 • enhetens externa minne i Gb;

 • Ledigt utrymme i Gb på enhetens externa minne;

 • Enhetens tidszon

Genom att ladda ner vår applikation, förklarar Användaren sitt samtycke till överföring av data till Facebook på de sätt som nämns ovan.

Mer information om Facebook SDK för iOS finns här:https://developers.facebook.com/docs/ios För Android, se: https://developers.facebook.com/docs/android.

Det är när som helst möjligt att kontrollera och ändra statusen för Facebook-anslutningen och de relaterade åtkomstbehörigheterna för våra applikationer via Facebook-profilinställningarna (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). För att ta bort länken mellan Facebook och vår applikation måste användaren logga in på Facebook och göra nödvändiga ändringar i profilinställningarna.

 

11. Uppdatering och tidigare versioner av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy i enlighet med denna paragraf. Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den reviderade integritetspolicyn på vår webbplats och uppdatera det "senast uppdaterade" datumet i början av denna integritetspolicy.

Tidigare versioner av denna integritetspolicy finns här.

Prenumerera gratis för att få de senaste reseuppdateringarna.
Klicka på Tillåt när du blir tillfrågad om Aviseringar.